INNKALLING TIL KRETSTING 


Til  bedriftsidrettslag,  styrer,  utvalg                                                   Tromsø, 26.03.2019  
 
Med hjemmel i Lov for Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets kalles det herved inn til Kretsting 2019.  
Tid:  Lørdag 27. April 2019 - klokken 11.30 – 14.00  
Sted:  Scandic Ishavshotel, Tromsø 


Representasjon på kretstinget følger Lov for Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets § 13 - § 14. Representasjon med stemmerett skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4, kjønnsfordeling  
 
Skala:
() kretsens styre () 2 representanter fra hvert utvalg kretsen har valg å opprette () representanter fra bedriftsidrettslagene etter følgende skala:
 - inntil 50 medlemmer: 2 representanter
 - fra 51 medlemmer: 3 representanter

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget, må være kretsen i hende innen 12. april.  
Dette gjøres til e-post: olemorten.ekanger@bedriftsidretten.no   
Fullstendig saksliste vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside en uke før kretstinget.
 
Vi ønsker vel møtt til Kretsting og håper flest mulig bedriftsidrettslag stiller med representant(er).

Kretstinget er Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.
 
Saksliste: 
Åpning
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning.
5. Behandle regnskap for kretsen i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette kontingent.
8. Behandle budsjett for kretsen.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap
10. Foreta følgende valg.
 
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer
c) 2 varamedlemmer
d) Kontrollkomite med minst to medlemmer
e) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi kretsstyret fullmakt
f) Valgkomite: Leder, 2 medlemmer og ett varamedlem for neste kretsting.
g) Sanksjonsutvalg: Leder, medlem(er)
 
 
Med hilsen Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets
 
Gudmund Pettersen (kretsleder) Ole Morten Ekanger (daglig leder)

 


Powered by: Bloc